TỪ VỰNG, CÁC ĐIỂM NGỮ PHÁP, CẤU TRÚC & IDIOMS PHẢI HỌC NẾU MUỐN 7.0 IELTS SPEAKING!

 

· Vocabulary - Grammar,Speaking

Để đạt điểm cao trong IELTS Speaking, từ vựng là một trong những mấu chốt rất quan trọng, bên cạnh Flashcard từ vựng thường dùng trong IELTS Speaking mà IELTS TUTOR đã giới thiệu kì trước, hôm nay IELTS TUTOR xin giới thiệu với em "tất tần tật" từ vựng và Idioms thường được dùng nhất trong IELTS Speaking nhé!

1. Idioms thường gặp NHẤT trong IELTS Speaking

1. at all costs = bằng mọi giá

= My dream is to become a successful businessman and I will work hard for it AT ALL COSTS

2. explore all avenues = suy tính đến các hướng/bước để tránh xảy ra vấn đề/hậu quả xấu

= We need to EXPLORE ALL AVENUES before doing something that is not very safe to a great number of people in order to minimize unfavourable consequences.”

3. let’s face it = hãy đối mặt/chấp nhận thực tế/sự thật

= let’s face it. You wont be able to achieve 7.0 IELTS if you do not work hard

4. behind the times = lỗi thời, hết thời

= My friend never likes using smart phones. She’s so BEHIND THE TIMES.

5. put yourself in somebody’s shoes = thử đặt mình vào vị trí/hoàn cảnh của người khác

= If you PUT YOURSELF IN MY SHOES, you would understand why I made that decision

6. as easy as pie : rất dễ, dễ như ăn bánh

Ex: He said it is a difficult problem, but I don’t agree. It seems as easy as pie to me!

(Anh ta nói đó là vấn đề khó, nhưng tôi không đồng ý. Nó dễ như ăn bánh với tôi)

7. be sick and tired of : tôi ghét (tôi không chịu được)

Ex: I’m sick and tired of doing nothing but work. Let’s go out tonight and have fun.

(Tôi ghét khi làm việc suốt. Tối nay đi chơi tìm niềm vui nào)

8. sleep on it: suy nghĩ (trước khi quyết định)

Ex: That sounds like a good deal, but I’d like to sleep on it before I give you my final decision.

(Đó có vẻ là 1 đề nghị tốt, nhưng tôi muốn suy nghĩ trước khi có quyết định cuối cùng)

9. broke : hết tiền

Ex: I have to borrow some money from my Dad. Right now, I’m broke

(Tôi phải mượn tiền của bố tôi bây giờ. Tôi hết tiền rồi)

10. change one’s mind : đổi ý

Ex: I was planning to work late tonight, but I changed my mind. I’ll do extra work on the weekend instead.

(Tôi định tối nay làm trễ nhưng tôi đổi ý rồi. Tôi sẽ làm bù vào cuối tuần)

11. drop someone a line: gửi 1 lá thư hay email cho ai đó

Ex: It was good to meet you . Drop me a line when you have time.

(Thật vui khi gặp bạn. Gửi thư hay mail cho tôi khi bạn có thời gian nhé)

12. figure something out : hiểu được vấn đề gì

Ex: I don’t understand how to do this problem. Take a look at it. Maybe you can figure it out.

(Tôi không biết giải quyêt vấn đề này. Nhìn thử đi, có khi bạn sẽ hiểu được vấn đề)

13. give someone a hand : giúp

Ex: I want to move this desk. Can you give me a hand?

(Tôi muốn dời cái bàn này. Bạn có thể giúp tôi không?)

14. in the black : sinh lời, có lời

Ex: Our business is really improving. We’ve been in the black all year.

(Công ty thật sự được cải thiện. Chúng ta đang có lời cả năm)

15. in the red : mất tiền, lỗ

Ex: Business is really going poorly these days. We’ve been in the red for the past three months.

(Tình hình kinh doanh rất tệ. Chúng ta bị lỗ trong 3 tháng qua)

16. keep one’s chin up : dũng cảm và tiếp tục

Ex: I know things have been difficult for you recently, but keep your chin up. It will get better soon.

(Tôi biết những ngày gần đây rất khó khăn cho bạn. Nhưng hãy dũng cảm và tiếp tục. Nó sẽ sớm tốt hơn thôi.)

17. know something like the back of your hand : biết 1 việc gì rất rõ

Ex: If you get lost, just ask me for directions. I know this part of town like the back of my hand

(Nếu bạn lạc hãy hỏi tôi phương hướng. Tôi biết đường đi thành phố này rõ lắm)

18. once in a while : đôi khi, lâu lâu

Ex: Have you been to the new movie theater? No, only see movies once in a while.

(Bạn đi rạp phim mới chưa ? Chưa, tôi lâu lâu mới đi coi phim à)

19. sharp : chính xác thời gian đó

Ex: I’ll meet you at 9 o’clock sharp. If you’re late, we’ll be in trouble!

(Tôi sẽ gặp bạn đúng 9h. Trễ là có chuyện đó !)

20. Don’t judge a book by its cover: (đừng đánh giá một sự vật/sự việc/con người chỉ qua vẻ bề ngoài)

“ I don’t like our new neighbours very much, they’re quite strange.

You shouldn’t judge a book by its cover. Give them a chance, I think they’re just a bit quirky but really nice!”

He doesn’t look very intelligent, but you can’t judge a book by its cover

21. miss the boat = to miss an opportunity (lỡ cơ hội)

“If you miss the boat, it means you are too late to get an opportunity in my company”

“There were tickets available last night, but she missed the boat by waiting till today to try to buy some.”

22. feeling under the weather = to be ill or unable to do regular activities (cảm thấy không khỏe, không được tốt)

If you’re feeling under the weather – you should go home and get some rest.

I’m feeling under the weather – I think I’m getting a cold

23. leave no stone unturned = to do everything you can to achieve your goal (làm tất cả để đạt mục tiêu)

I’ll leave no stone unturned until I find out the reason

Don’t worry. I’ll find your stolen dog. I’ll leave no stone unturned

24. hit the nail on the head = used if something someone says, is precisely correct (đoán đúng, đánh đúng trọng tâm, nói đúng….)

You hit the nail on the head when you used idioms in the speaking test.

I think you hit the nail on the head when you said that what’s lacking in our company is a feeling of confidence.

25. take for granted = to never think about something because you believe it will always be available or stay exactly the same ( coi việc có cái gì như một điều hiển nhiên nên không trân trọng khi có điều đó)

He took her help for granted without saying thank you

I took it for granted that I would find the perfect job

26. A piece of cake = very easy (dễ dàng)

“ Getting a band 6.5 in the speaking test will be a piece of cake”

“ Something easily accomplished, as in I had no trouble finding your house, it was a piece of cake”

27. Blew me away = when something blows you away, you’re extremely impressed by it (khi thứ gì đó “blow you away”, nghĩa là thứ đó thực sự rất đáng ngạc nhiên)

“ The new technology blew me away”

“The amount of thecheck blew me away. The loud noise from the concert blew me away

28. once in a blue moon = very rarely (rất hiếm khi)

“ i used to see him all the time, but now he just visits me once in a blue moon “

“ My sister lives in Saigon, so I only see her once in a blue moon”

29. Soul mate = someone you trust very deeply (bạn chí cốt tâm giao, tri âm tri kỷ)

“ How to know when you have found your soul mate”

“ My husband is not just my lover, he’s my soul mate. “

30. Down in the dumps = sad.

“ I was really down in the dumps after my dog died”

“ He’s down in the dumps because all his friends are out of town.”

31. cost an arm and a leg = really expensive

Those hats must have cost an arm and a leg

I’d love to buy a Lamborghini supercar, but it costs an arm and a leg

2. Tổng hợp tất tần tật Idioms theo chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking

2.1. Idiom với từ LOSE

Tổng hợp tất tần tật Idioms theo chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking

2.2. Idiom với từ vựng liên quan đến mùa thu

Tổng hợp tất tần tật Idioms theo chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking

2.3. Idiom với từ SHEEP

Tổng hợp tất tần tật Idioms theo chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking

2.4. Idiom với từ FOOT

Tổng hợp tất tần tật Idioms theo chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking

2.5. Idiom dùng để biểu lộ cảm xúc

Tổng hợp tất tần tật Idioms theo chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking

2.6. Expression sử dụng trong du lịch

Tổng hợp tất tần tật Idioms theo chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking

2.7. Expression diễn tả thời tiết

Tổng hợp tất tần tật Idioms theo chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking

2.8. Pharse diễn tả giấc ngủ

Tổng hợp tất tần tật Idioms theo chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking

2.9. Expression với từ DREAM

2.10. Pharse với từ PICTURE

Tổng hợp tất tần tật Idioms theo chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking

2.11. Expression với từ SOCK

Tổng hợp tất tần tật Idioms theo chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking

2.12. Idiom với từ GREEN

2.13. Idiom về sự tiêu cực và cái chết

Tổng hợp tất tần tật Idioms theo chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking

2.14. Cặp thành ngữ trái nghĩa thông dụng

Tổng hợp tất tần tật Idioms theo chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking

2.15. Idiom thể hiện tâm trạng

Tổng hợp tất tần tật Idioms theo chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking

2.16. Idiom chỉ về con người

Tổng hợp tất tần tật Idioms theo chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking

2.17. Pharse về mối quan hệ

Tổng hợp tất tần tật Idioms theo chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking

2.18. Idiom với từ BREATH

Tổng hợp tất tần tật Idioms theo chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking

2.19. Những cách diễn đạt đơn giản, dễ hiểu

Tổng hợp tất tần tật Idioms theo chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking

2.20. Idiom diễn tả sự khó khăn trong kinh doanh

Tổng hợp tất tần tật Idioms theo chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking

2.21. Idiom về việc đàm phán trong kinh doanh

Tổng hợp tất tần tật Idioms theo chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking

2.22. Idiom diễn tả thời gian

Tổng hợp tất tần tật Idioms theo chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking

2.23. Idiom về luật pháp và chính trị

Tổng hợp tất tần tật Idioms theo chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking

2.24. Idiom với từ HOME

Tổng hợp tất tần tật Idioms theo chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking

2.25. Idiom liên quan đến từ vựng về nhà cửa

Tổng hợp tất tần tật Idioms theo chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking

3. Những điểm ngữ pháp cần lưu ý để đạt điểm cao trong IELTS Speaking

3.1 Sử dụng thì hợp lý và đa dạng trong lúc Speaking.

Khác với Writing task 2 thông thường chỉ dùng vài thì như hiện tại đơn, quá khứ đơn hay tương lai đơn, ở Speaking các thì sẽ được sử dụng đa dạng hơn. Dưới đây mình sẽ chỉ ra các thì đi kèm với ví dụ để các bạn dễ hiểu hơn.

a. Thì hiện tại đơn

Có một số dạng câu hỏi thường gặp trong phòng thi Speaking như Do you like/ Do you dislike something hay How often do you do something .... thì với những câu hỏi này thì ta trả lời bằng hiện tại đơn.

Thông thường các câu hỏi được đặt ra để hỏi tình trạng hiện tại hay những thói quen, sở thích thì ta sẽ dùng thì hiện tại đơn để trả lời.

Example 1: Do you like to read books?

Yes … I love reading … I like nothing more thanto be engrossed in a good book … I regularly take outbooks from the library and usually read them from cover to cover in no time … and I can’t go to sleep at night without some good bedtime reading

 • to be engrossed in: to be completely focused on one thing
 • bedtime reading: something to read in bed before you go to sleep
 • to take out (a book from the library): to borrow a book from the library
 • to read something from cover to cover: read a book from the first page to the last

Example 2: How often do you go to the cinema?

Jemma: Unfortunately we don’t have a cinema near us so we have to go into the nearest town to catch the latest movie … I usually avoid seeing popular box-office hits which I’m not always keen on seeing … I prefer low-budget filmssci-fi especially … and there’s a great cinema I go to that has frequent showings of films like these …

 • showings: performances of a film
 • a low budget film: a film made with a small amount of money
 • a box office hit: a financially successful film
 • sci-fi: science fiction
 • to catch the latest movie: to see a film that has just come out

b. Thì quá khứ đơn

Một số topic trong Speaking, câu hỏi sẽ hỏi về quá khứ, sau đó hỏi đến hiện tại và tiếp tục tương lai. Nên các bạn phải dùng thì quá khứ để trả lời đó, đặc biệt các câu hỏi về tuổi thơ đó bạn như When was the last time you did something, …

Example 3: When you were younger did you enjoy your time at school?

Yes … I liked school … it was an ordinary state school … nothing special … a single-sex school … which I’m not sure I liked … but the teachers were great … I had lots of friends and I never played truant like some pupils there …

 • a single-sex school: a school where only boys or girls attend (as opposed to a mixed-sex school)
 • state school: a school paid for by public funds and available to the general public
 • to play truant: to stay away from classes without permission

c. Thì tương lai đơn

Trong phòng thi Speaking sẽ có những câu hỏi hỏi về những dự định, ước muốn, kế hoạch trong tương lai thì bạn sẽ sử dụng thì tương lai đơn để mô tả và đưa ra câu trả lời phù hợp. Như các câu hỏi sau: What … do you want to do in the future?, Do you want to improve…

Example 4: Would you like to become a teacher in the future?

I have a dream to become a teacher when I grow up, and to be specific I love to be an English teacher. I will share with them my experience to mastering English and give them chances to apply in their real life, especially speaking skills.

d. Thì hiện tại hoàn thành.

Đôi khi Speaking sẽ hỏi những sự thay đổi từ quá khứ đến tương lai, ví dụ như How has ST changed? Đối với những câu hỏi như thế này thì chúng ta sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành mô tả.

Example 5: How has technology changed the way people interact with others?

With the development of technology, the way people keep in touch with each others has changed a lot. In the past, people contacted by face-to-face interaction or sent letters but now they usually chat via their phones or computers. For this reason, they can easily keep contact without worries about distance barriers.

Note: Nguyên tắc về thì trong Speaking là Câu hỏi thì nào, câu trả lời thì đó

3.2 Sự dụng đa dạng về cấu trúc ngữ pháp trong bài Speaking

Trong một bài nói, bạn không nên sử dụng một cấu trúc câu mà nên sử dụng linh hoạt nhiều cấu trúc câu khác nhau để tăng tính linh hoạt cho bài nói và tính tự nhiên cho bài nói của mình, quá đó thể hiện khả năng tiếng anh của bản thân người nói.

Example 6: Do you think most people watch TV for education or for entertainment?

I think people watch TV primarily for entertainment. There are far more entertainment programmes than educational ones, and in my experience most people treat television as a form of relaxation in the evening. If I think about the most popular TV programmes in the UK, such as talent shows like ‘X Factor’ or soap operas like ‘Eastenders’, the focus is definitely on entertainment rather than education.

Đây là một bài mẫu gồm đề bài và câu trả lời của phần IELTS Speaking Part 3. Chúng ta có thể thấy người nói đã sử dụng nhiều cấu trúc câu khác nhau như:

 • Cấu trúc câu dùng để thể hiện quan điểm, ý kiến cá nhân “I think..”
 • Câu có chủ ngữ giả “ There are…”
 • Câu điều kiện “If..”

3.3 Sử dụng linh hoạt các loại câu khác nhau

Để đạt điểm số cao thì bạn nên sử dụng đan xen và kết hợp nhiều loại câu khác nhau. Đặc biệt là không được sử dụng quá nhiều câu thì hiện tại đơn trong bài speaking của mình, rất nhiều bạn mắc phải lỗi này nên điểm speaking không cao.

- Câu ghép

Gồm hai mệnh đề chính được ghép lại với nhau thông qua các từ nối như “and”, “or”, “but”, “so”…

ex: I have 2 brothers and they become endless sources of happiness for my family.

- Câu phức

Gồm một mệnh đề chính và một mệnh đề phụ, các mệnh đề được liên kết với nhau bởi các liên từ phụ thuộc như because, after, before, although, as if, so that, though….

Ex: I often go shopping after receiving my salary at the end of month.

3.4 Sử dụng cấu trúc dùng trong văn nói

Bạn nên sử dụng các cấu trúc mà người bản ngữ hay dùng khi họ bắt đầu nói về một chủ đề nào đó hay khi họ bày tỏ quan điểm của mình để bài speaking thêm phần tự nhiên và gần gũi với ngôn ngữ nói hằng ngày. Dưới đây là một số cấu trúc tham khảo:

 • I would like to talk about…
 • I prefer to talking about…
 • Well, …
 • I’d much rather …
 • I think …

Ngoài ra những fluency markers cũng sẽ làm bài nói của các bạn tự nhiên và trôi chảy hơn nhiều đó:

 • You know
 • To be honest
 • Frankly speaking

Sau khi đã học xong tất cả các từ vựng, idioms và cấu trúc thường dùng trong IELTS Speaking ở trên, em cũng nên tham khảo thêm IELTS SPEAKING PART 1 - Đề Thi Mẫu, Bài Trả Lời Chi Tiết & Audio Luyện Tập để giúp mình làm quen thêm về các dạng câu hỏi thường xuất hiện trong IELTS Speaking ở cả 3 section luôn nhé!

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé! Các em nên share bài Blog lại để khi cần học thì có ngay để học luôn nhé

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK