HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG TỪ "AMOUNT" TRONG TIẾNG ANH

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh việc hướng dẫn em rất kĩ cách phân tích đề thi thật IELTS WRITING ngày 5/7/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn em cách dùng từ AMOUNT là từ rất thường gặp trong IELTS

1. Amount là danh từ đếm được

 • The amount of + Danh từ không đếm được
 • Nhưng bản thân từ AMOUNT là danh từ đếm được nhé, nên AMOUNTS là hoàn toàn đúng 

Xét ví dụ:

 • They didn't deliver the right amount of sand. 
 • Small amounts of land were used for keeping animals. 
 • He paid regular amounts of money to a charity. 
 • I didn't expect the bill to come to this amount (= of money). 
 • The new tax caused a huge amount of public anger. 
 • I had a certain amount of (= some) difficulty finding the house. 
 • You wouldn't believe the amount of trouble (= what a lot of trouble) 

Danh từ AMOUNT đứng 1 mình không có of vẫn được

Xét ví dụ:

 • The total amount raised so far is approaching $1000.

2. The amount of + DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC

 • Nên nếu sau amount of mà đi với danh từ số nhiều là hoàn toàn sai 

Xét ví dụ:

 • A dangerous amount of radioactivity was released into the environment last month. 
 • Some theatres receive a small amount of funding from the state. 
 • They were making a tremendous amount of noise last night. 
 • She eats an unbelievable amount of food.

3. Phân biệt giữa The / A number of + noun và the amount of + noun

 • �The amount of + danh từ không đếm được 
 • A number of và The number of + danh từ đếm được 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK