IELTS LISTENING No more than... words nghĩa là gì?

· Listening

Bên cạnh hướng dẫn em phân tích sự khác nhau giữa USED TO và BE USED TO trong tiếng anh, IELTS TUTOR thấy nhiều bạn còn chưa nắm được cách ghi đáp án trong IELTS LISTENING về NO MORE THAN... WORDS, IELTS TUTOR cung cấp nguồn thông tin từ thầy Simon để em nắm rõ thêm nhé

I. Thường thấy đề cho 4 trường hợp sau:

 1. Write one word only for each answer.
 2. Write one word and / or a number for each answer.
 3. Write no more than two words and / or a number for each answer.
 4. Write no more than three words for each answer.

II. Phân tích 4 trường hợp đề cho

 1. Write one word only for each answer ==> Tức là chỉ điền 1 TỪ vào thôi, nếu điền 2 từ ví dụ như a pen thì sai 
 2. Write one word and / or a number for each answer ==> Tức là nếu điền 1 trong những đáp án như sau thì sẽ đúng
  • 1 từ 
  • 1 số 
  • 1 số VÀ 1 từ, ví dụ 12th September
 3. Write no more than two words and / or a number for each answer.  ==> Tức là nếu điền 1 trong những đáp án như sau thì sẽ đúng 
  • 1 từ 
  • 1 số 
  • 1 từ và 1 số 
  • 2 từ 
  • 2 từ và 1 số, ví dụ: 15 Bank Road ==> Thường thường nếu gặp Write no more than two words and / or a number thì thường đáp án của bài đó sẽ là 2 từ hoặc 2 từ và 1 số, chứ không phải tự dưng người ta thêm and / or vào làm gì 
 4. Write no more than three words for each answer. ==> Tức là nếu điền 4 từ trở lên là sai 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK