Cách dùng USED TO và BE USED TO trong tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh việc phân tích bài báo về dịch Covid để em nắm thêm thông tin cũng như học được một số từ và cụm từ liên quan về Topic này, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm em cách phân biệt USED TO VERB và BE USED TO VING/NOUN, em nhớ chú ý kĩ vì lỗi này bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR đang nhầm lẫn nhé

1. Cách dùng USED TO

Hiểu bản chất:

 • used to là verb 

USED TO VERB: used to say something happened repeatedly in the past but does not happen now 

(Có nghĩa là việc làm hoặc xảy ra khi xưa, nhưng bây giờ không còn làm nữa)

Ví dụ:

 • My grandmother said winters used to be harder here.
 • I used to live in London. --> tức là giờ hết sống ở London rồi 
 • That's what my father always used to say. --> bây giờ hết nói như vậy rồi 
 • I didn't use to like him much when we were at school.
 • Didn't you use to have long hair?
 • I used to think that it would be a great idea to live there.
 • We used to go sailing on the lake in summer.
 • She used to work for a large insurance company.
 • I used to play a lot of football.
 • You used to see a lot of her, didn't you?

Câu hỏi: Did S use to verb?

Ví dụ:

 • Did she use to have long hair?

Phủ định: used not to verb

Ví dụ:

 • You used not to smoke, did you?

2. Cách dùng BE USED TO VING/NOUN

Hiểu bản chất:

 • Used to : là tính từ :  familiar with something so that it seems normal or usual (Hiện tại vẫn còn thói quen này)

Ví dụ:

 • I'm not used to driving this car yet. 
 • He is used to criticism. 
 • The dog will need a few days to become used to its new home. 
 • She quickly got used to the warm weather.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK