PHÂN BIỆT CÁCH DÙNG AS VÀ LIKE TRONG TIẾNG ANH

(Ứng dụng trong IELTS)

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh học chắc về ngữ pháp, IELTS TUTOR hy vọng các em, nhất là các em học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 ĐẢM BẢO ĐẦU RA của IELTS TUTOR phải nắm cho vững các từ vựng thường gặp theo từng Topic nhất là dạng khó như HAVE CHILDREN LATER IN LIFE trong IELTS WRITING TASK 2, nên các em cũng nhớ tham khảo nhé!

I. Cách dùng LIKE trong tiếng anh

1. LIKE được dùng như giới từ, với nghĩa tương tự như là (SIMILAR TO)

 • LIKE đi theo sau các động từ chỉ cảm giác như:  look, sound, feel, taste, seem
 • Có thể thêm các từ trước LIKE để tăng thêm mức độ: a bit, just, very, so and more

Ví dụ:

 • My sister is like my mother. (My sister and my mother are similar)

 • I think this tastes like coconut.

 • That looks like Marco’s car.

 • He seems like a nice man.

 • It’s a bit like skiing but there’s no snow.
 • Isn’t that just like the bike we bought you for your birthday?

  That smells very like garlic.

  The car was more like a green than a blue colour.

2. LIKE dùng như liên từ (Cách dùng này INFORMAL nên chỉ dùng trong văn nói nhé)

Like dùng như liên từ cách dùng như AS mang nghĩa như là

Nhớ đọc kĩ cách dùng của LIÊN TỪ trong tiếng anh là như nào nhé!

Ví dụ:

Like any good cook book will tell you, don’t let the milk boil. (or As any good cook book …)

II. Cách dùng AS trong tiếng anh

1. As được dùng như giới từ, mang nghĩa ĐÓNG 1 VÀI TRÒ NÀO ĐÓ,

thường dùng để diễn tả mục đích sử dụng, chức năng của vật, và nghề nghiệp của người.

Cấu trúc diễn tả nghề nghiệp thường được sử dụng: work as + job position (accountant/ marketer/ CEO/ leader….)

Xét ví dụ:

 • I worked as a waiter when I was a student. Most of us did.

 • The Daily Telegraph appointed Trevor Grove as its Sunday editor.

  Internet shopping is seen as a cheaper alternative to shopping on the high street.

 • A sarong is essential holiday gear. It can be used as a beach towel, wrap, dress or scarf and will take up no space in your bag.

2. AS được dùng như liên từ

2.1. As = When

Xét ví dụ: He came as we were preparing for our dinner.

2.2. As = Since = Because

Xét ví dụ: As he wasn’t ready, we went without him.

III. Phân biệt cách dùng LIKE và AS trong tiếng anh

Sẽ không dùng AS + NOUN với nghĩa NHƯ LÀ (similar to) được mà phải dùng với LIKE + NOUN

It’s almost like a real beach, but it’s actually artificial.

Không dùng: It’s almost as a real beach …

I would like to have a white cat like the one in my dream.

Không dùng: … as the one in my dream

LIKE + noun = như là (similar to)

AS + noun = đóng vai trò là, là, thực chất nó là như vậy chứ không phải giả định như like nữa

Xét ví dụ:

 • As your father, I’ll help you as much as I can. (người nói chính là father)
 • Like your father, I’ll help you as much as I can.

    (người nói không phải là father, mà mong muốn đóng vai trò tương tự - similar to father)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK