CÁCH DÙNG AS &LIKE TIẾNG ANH

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh học chắc về ngữ pháp, IELTS TUTOR hy vọng các em, nhất là các em học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 ĐẢM BẢO ĐẦU RA của IELTS TUTOR phải nắm cho vững các từ vựng thường gặp theo từng Topic nhất là dạng khó như HAVE CHILDREN LATER IN LIFE trong IELTS WRITING TASK 2HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, nên cũng nhớ tham khảo nhé!

I. Cách dùng LIKE

1. LIKE được dùng như giới từ, với nghĩa tương tự như là (SIMILAR TO)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • LIKE đi theo sau các động từ chỉ cảm giác như:  look, sound, feel, taste, seem
 • Có thể thêm các từ trước LIKE để tăng thêm mức độ: a bit, just, very, so and more

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • My sister is like my mother. (My sister and my mother are similar)

 • I think this tastes like coconut.

 • That looks like Marco’s car.

 • He seems like a nice man.

 • It’s a bit like skiing but there’s no snow.
 • Isn’t that just like the bike we bought you for your birthday?
 • That smells very like garlic.

 • The car was more like a green than a blue colour.

2. LIKE dùng như liên từ (Cách dùng này INFORMAL nên chỉ dùng trong văn nói nhé)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Like dùng như liên từ cách dùng như AS mang nghĩa như là

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Like any good cook book will tell you, don’t let the milk boil. (or As any good cook book …)

II. Cách dùng AS

1. As được dùng như giới từ, mang nghĩa ĐÓNG 1 VÀI TRÒ NÀO ĐÓ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • thường dùng để diễn tả mục đích sử dụng, chức năng của vật, và nghề nghiệp của người.
 • Cấu trúc diễn tả nghề nghiệp thường được sử dụng: work as + job position (accountant/ marketer/ CEO/ leader….)
 • VỚI TƯ CÁCH LÀ --> sau as sẽ là 1 NOUN

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I worked as a waiter when I was a student. Most of us did.

 • The Daily Telegraph appointed Trevor Grove as its Sunday editor.
 • Internet shopping is seen as a cheaper alternative to shopping on the high street.

 • A sarong is essential holiday gear. It can be used as a beach towel, wrap, dress or scarf and will take up no space in your bag.
 • He works in that hospital as a chief nurse (Anh ấy làm ở bệnh viện đó với cương vị là Điều Dưỡng Trưởng).
 • I am telling you this as a friend (Tôi cho anh biết điều này với tư cách là một người bạn)

2. AS được dùng như liên từ

2.1. As = When

IELTS TUTOR xét ví dụ: :

 • He came as we were preparing for our dinner.
 • As you failed the test, you will have to take the whole course again.(Vì bạn đã thi trượt, bạn phải học lại cả khóa học).
 • As vietnam is next door to china, it has to be cautious with its foreign policies. (Vì Việt Nam nằm sát bên Trung Quốc nên phải thận trọng với chính sách ngoại giao của mình)

2.2. As = Since = Because

IELTS TUTOR xét ví dụ: : As he wasn’t ready, we went without him.

2.3. AS có nghĩa là NHƯ

2.3.1. Với nghĩa “như”, AS được theo sau bởi một mệnh đề (với đủ chủ ngữ và vị ngữ).

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • As I said, english grammar is not that difficult to understand (Như tôi đã nói, văn phạm tiếng Anh không đến nỗi khó hiểu lắm).
 • Please do as you are told (Vui lòng làm y như bạn được yê