HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH CHIA THÌ TRONG IELTS SPEAKING PART 1-2-3

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn các em rất kĩ về cách trả lời trong IELTS SPEAKING một cách tự nhiên bằng các dùng adverb trạng từ, trong khi chấm bài của các bạn học sinh lớp IELTS 1 kèm 1 ONLINE SPEAKING, IELTS TUTOR nhận thấy rất nhiều bạn gặp khó khăn trong việc chia thì trong IELTS SPEAKING, cả 3 part. Hôm nay, IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ cách chia thì các em nhớ tham khảo kĩ nhé.

Quy tắc chia thì trong IELTS SPEAKING cả part 1-2-3 là đề chia thì gì thì các em sẽ dùng lại thì đó (tất nhiên có thể linh động giữa các thì, nhưng về bản chất nó là như vậy)

1. Cách chia thì trong Part 1 IELTS SPEAKING

1.1. Một số dạng câu hỏi chia thì hiện tại

 • Is your family important to you? Yes, definitely yes, my family means a lot to me because... --> Đề dùng thì hiện tại thì trả lời cũng dùng thì hiện tại 

1.2. Một số dạng câu hỏi chia thì quá khứ

 • Trong trường hợp đề dùng mệnh đề if, không có thực trong hiện tại sẽ dùng thì y chan như đề là mệnh đề if loại 2

Ví dụ:

If you could choose to study another subject, what would you choose?

--> I would like to go for marketing, if i had a chance

 • Nếu đề dùng thì quá khứ thì sẽ chia theo thì quá khứ 
Ví dụ: What was your first day at your university like?
--> To be honest, my first day at my school was super boring when ....

1.3. Một số dạng câu hỏi chia thì tương lai

 • Where Do You See Yourself in 5 Years?
--> Câu hỏi này hỏi về kế hoạch trong vòng 5 năm thì chia thì tương lai

2. Cách chia thì trong Part 2 IELTS SPEAKING

Đối với Part 2, cách dễ nhất để chia cho đúng thì là cue card dùng thì gì thì mình dùng thì nấy

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH CHIA THÌ TRONG IELTS SPEAKING

Ở đây, cue card dùng thì gì thì cứ bám sát vào đó mà trả lời, ở đây

 • Câu hỏi 1 What the job is thì cứ dùng thì hiện tại như trong cue card mà trả lời: Well, the ideal job that I am dying to do is .... 
 • Câu hỏi 2 where you will work at, thực ra có thể chia thì tương lai hoặc hiện tại, hoặc nếu bạn nào đã đi làm rồi thì có thể chia mệnh đề if không có thực trong hiện tại
 • Câu hỏi 3 sẽ trả lời ở thì tương lai nhé, bám sát cue card: I do believe that it will be necessary for me to be a skillful swimmer .... 

3. Cách chia thì trong Part 3 IELTS SPEAKING

Tương tự, ở part 3 cứ đề dùng thì gì thì cứ dùng lại thì đó ở câu trả lời

Xét ví dụ:

What are the most popular jobs for young people in your country?

 • Câu hỏi chia thì hiện tại thì mình cứ thấy thì hiện tại làm câu trả lời nhé, không có gì phức tạp cả 
 • Well it really depends on the gender. I think for boys with great interest in technology, they tend to follow such technical jobs as IT, engineering…. 

4. Bài sửa của học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING, chia sai thì

Đề bài:

Describe someone you would like to study or work with

 • who this person is

 • how you know him/her

 • why you would like to study or do with him/her
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH CHIA THÌ TRONG IELTS SPEAKING PART 1-2-3

Em có thể download bài sửa ở đây để hiểu thêm nhé:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK