IELTS SPEAKING PART 2-3 TOPIC MEDIA / CULTURE

· Speaking

Các em học sinh của IELTS TUTOR sẽ làm hết tất cả câu hỏi dưới đây nhé, trước khi làm có thể tham khảo qua các dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS SPEAKING PART 3 để hiểu rõ thêm về cách trả lời của các loại câu hỏi này

I. Part 2:

Describe a person in the news that you want to meet

Describe a person in the news that you want to meet

II. Part 3:

1. Câu hỏi yêu cầu sự lựa chọn

  • Do you prefer reading an electronic book or a real book?

2. Câu hỏi về sự phổ biến

  • What is the most popular reading material in your country?

3. Câu hỏi về sự thay đổi

  • How has the way of reading changed?

4. Câu hỏi về sự khác biệt

  • What are the differences between TV programmes and radio programmes?

5. Câu hỏi trình bày quan điểm

  • How do TV programmes influence children?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK