IELTS SPEAKING PART 1-2-3 TOPIC FITNESS & ENVIRONMENT

· Speaking

Các em học sinh của IELTS TUTOR sẽ làm hết tất cả câu hỏi dưới đây nhé, trước khi làm có thể tham khảo qua các dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS SPEAKING PART 3 để hiểu rõ thêm về cách trả lời của các loại câu hỏi này

I. PART 2

Describe a healthy lifestyle and a positive change

You should say:

  • what  the change was about
  • when it happened 
  • describe details of the change happened 

and describe how it affected you later in life.

Describe something you can do to protect our environment

1. what is it?
2. how can you do it?
3. how you would suggest to somebody to do it?

Describe a kind of noise

Describe a kind of noise

II. PART 3

1. Câu hỏi về sự phổ biến

  • What is the most popular way of keeping healthy in your country?

2. Câu hỏi về sự thay đổi

  • How has people's way of exercising changed?

3. Câu hỏi trình bày quan điểm

  • How could the government promote a healthy lifestyle?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking