HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG TỪ "MAKE" TRONG IELTS WRITING

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh nắm thật vững cách làm các dạng bài essay thường gặp trong IELTS WRITING, các em cũng nên chú ý các lỗi ngữ pháp kinh điển, thường mắc phải trong các bài IELTS WRITING nhé!

1. Cấu trúc make sb do sth = Force: Bắt buộc ai đó làm gì

Ví dụ:

  • You can't make him go if he doesn't want to. 
  • The vet put something down the dog's throat to make it vomit.
  • He tried in vain to make them listen. 
  • My parents made me pay back all the money and it was a lesson I never forgot. 
  • I seized his arm and made him turn to look at me. 
  • If children are not ready to go to sleep, you can't make them. ==> chỗ này nếu ghi đầy đủ ra là make them to go to sleep, nhưng người viết không muốn lặp lại cụm đó nên có thể ghi là make them là người ta đã hiểu 
  • The teacher made me stay in after school and do extra work.

2. Cấu trúc bị động của Cấu trúc 1 --> be made to do sth = are forced to do sth = Bị ai bắt ép làm gì

Ví dụ:

  • The prisoners are made to dig holes and fill them up again.

3. Make sb / sth adj --> Làm ai/ cái gì trở thành ==> theo sau là 1 tính từ nhé

  • If you open some windows, you’ll make it cooler. 
  • He said something that made her angry.

Sửa lỗi sai 1:

Câu sai: Firstly, governments should concentrate on the local problems because they can make the urgent issue such as global warming get more serious

Về bản chất thì câu này không sai, make vẫn đi với verb bare được tuy nhiên sẽ làm câu của mình trở nên rất lủng củng, vậy để sửa cho hay thì sẽ sửa lại: make global warming much more serious

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK