"Ông Công, Ông Táo", "Tiễn Ông Công, Ông Táo về trời"tiếng anh là gì? Sự tích "Ông Công, Ông Táo" song ngữ

· Từ vựng theo Topic

Ngoài "Ông Công, Ông Táo", "Tiễn Ông Công, Ông Táo về trời"tiếng anh là gì? Sự tích "Ông Công, Ông Táo" song ngữ, thí sinh có thể tham khảo thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 VIẾT THƯ NGÀY 05/7/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa của học sinh đạt 6.0 đi thi thật) mà IELTS TUTOR đã chia sẻ từ trước.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn TỪ VỰNG TẾT NGUYÊN ĐÁN

II. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Ông táo là chỉ thần bếp, vị thần chuyên cai quản việc bếp núc trong mỗi gia đình. Bên cạnh đó, ông Táo còn là vị thần quyết định sự may rủi của cả gia đình.
  • Theo văn hoá của người Việt Nam thì cứ vào ngày 23 tháng Chạp, các gia đình sẽ thường tổ chức cúng lễ để tiễn ông Táo về trời, đồng thời cầu mong ông báo cáo những điều tốt đẹp về gia đình trong năm qua. Theo truyền thuyết thì ông Táo chỉ lên trời gặp Ngọc Hoàng với phương tiện là cá chép.

  III. Từ vựng

  1. Ông Táo trong tiếng anh là gì?

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Ông táo được dịch nghĩa sang tiếng anh là Kitchen Gods hoặc Stove Gods.
  • Thường có 2 ông 1 bà nên ta sẽ để số nhiều

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Carp is a vehicle for the Kitchen Gods to ride to heaven. (IELTS TUTOR giải thích: Cá chép là phương tiện để các ông Táo cưỡi về trời)
  • The custom of worshiping the Kitchen Gods has the meaning of praying for the fullness and prosperity of all family members.(IELTS TUTOR giải thích: Tục cúng ông Táo mang ý nghĩa cầu mong sự ấm no, sung túc cho mọi thành viên trong gia đình)
  • In the North, offerings to Kitchen Gods include votive paper, carp, sticky rice,...(IELTS TUTOR giải thích: Ở miền Bắc, mâm cỗ cúng ông Công ông Táo gồm có vàng mã, cá chép, xôi chè, …)
  • The Kitchen Gods who return to heaven will tell the jade emperor about the business and gestures of each family on earth.(IELTS TUTOR giải thích: Ông Táo về trời sẽ bẩm với Ngọc Hoàng về việc làm ăn, cử chỉ của mỗi gia đình dưới hạ giới)
  • The Kitchen Gods festival is considered an important day at the end of the year for Vietnamese families(IELTS TUTOR giải thích: Lễ cúng ông Công ông Táo được coi là ngày quan trọng cuối năm của các gia đình Việt)
  • According to legend, Kitchen Gods only go to heaven with the help of carp, because carp are animals of the heavens.(IELTS TUTOR giải thích: Theo truyền thuyết, Táo quân chỉ lên trời với sự giúp đỡ của cá chép, vì cá chép là động vật của trời)
  • The New Year of Kitchen Gods with the custom of releasing carp is one of the cultural beauties that has been handed down from time immemorial to the Vietnamese people.(IELTS TUTOR giải thích: Tết ông Công ông Táo với tục thả cá chép là một trong những nét đẹp văn hóa được lưu truyền từ xa xưa cho người dân Việt Nam)
  • According to folklore tradition, the altar of Kitchen Gods is placed in the kitchen, namely next to or above the stove.(IELTS TUTOR giải thích: Theo truyền thống dân gian, bàn thờ ông Táo được đặt trong bếp, cụ thể là bên cạnh hoặc phía trên bếp nấu)
  • Currently, the image of Kitchen Gods riding a copy is appearing a lot in movies or comedies on Tet holiday. (IELTS TUTOR giải thích: Hiện nay, hình ảnh ông Táo cưỡi chép đang xuất hiện rất nhiều trong các bộ phim hay phim hài Tết)
  • The release of carp on the day of Kitchen Gods is not only a cultural beauty, but also shows the precious compassion of the Vietnamese people.(IELTS TUTOR giải thích: Việc thả cá chép trong ngày ông Táo không chỉ là một nét đẹp văn hóa, mà còn thể hiện tấm lòng nhân ái đáng quý của người Việt)
  • The worshiping ceremony of Kitchen Gods is one of the important worshiping ceremonies in the occasion before the Lunar New Year(IELTS TUTOR giải thích: Lễ cúng ông Táo là một trong những lễ cúng quan trọng trong dịp trước Tết Nguyên Đán)
  • According to legend, Kitchen Gods will return to the lower world to continue his job of looking after the family's fire.(IELTS TUTOR giải thích: Theo truyền thuyết, Táo quân sẽ về hạ giới để tiếp tục công việc trông coi bếp lửa của gia đình)
  • The carp will pass heaven’s gate to become a dragon.(IELTS TUTOR giải thích: Cá chép sẽ vượt Vũ môn để trở thành một con rồng)
  • It is traditional to release live carps into lakes or rivers, which is considered a kindhearted deed to pray for good luck. (IELTS TUTOR giải thích: Theo truyền thống việc thả cá chép sống xuống hồ hoặc sông, được xem là một hành động tốt bụng để cầu may mắn)
  • On that day, people also burn paper clothing, including hats, robes and boots, intended for use by the genies on the trip beyond.(IELTS TUTOR giải thích: Vào ngày đó, mọi người cũng đốt quần áo giấy, gồm mũ, áo choàng và ủng, dự định để các vị thần dùng trong chuyến đi)
  • After the Kitchen Gods go to Heaven, families will tidying and decorating their houses to usher in the New Year as they believe that a clean house represents a fresh start.(IELTS TUTOR giải thích: Sau khi các Táo lên thiên đường, các gia đình sẽ dọn dẹp và trang trí nhà cửa của mình để đón chào năm mới vì họ tin rằng một ngôi nhà sạch sẽ đại diện cho một khởi đầu mới)
  • On New Year's Eve, both genies will return to earth and resume their caretaking duties in the kitchen of the house.(IELTS TUTOR giải thích: Vào đêm giao thừa, các thần sẽ trở về trái đất và tiếp tục nhiệm vụ chăm nom cho bếp của ngôi nhà)
  • The fire in the kitchen is the symbol of not only warm family union, but also a bumper harvest and agricultural development of Vietnamese people.(IELTS TUTOR giải thích: Ngọn lửa trong bếp không chỉ là biểu tượng của việc đoàn tụ gia đình ấm áp mà còn tượng trưng cho mùa gặt bội thu và phát triển nông nghiệp của người dân Việt Nam)

  2. Từ vựng liên quan đến "Ông Công, Ông Táo"

  IELTS TUTOR lưu ý:

   • golden carp: cá chép vàng
   • set free: phóng sinh
   • cook: nấu ăn
   • Land Genie: ông công
   • clean altar: lau dọn bàn thờ
   • making offering and pray: thắp hương
   • worship: Thờ cúng
   • kitchen guardians: ngày ông công ông táo
   • ride carp: cưỡi cá chép
   • legend: truyền thuyết
   • jade emperor: ngọc hoàng
   • heaven: thiên đình
   • ritual: lễ nghi
   • feast: mâm cỗ
   • incense: hương trầm
   • to watch over: trông coi, canh giữ   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "effect" tiếng anh
   • offering (n) lễ vật
   • Set free: Phóng sinh.
   • Feast: Mâm cỗ.
   • Cook: Nấu ăn.
   • Clean altar: Lau dọn bàn thờ.
   • Worship: Thờ phụng hoặc thờ cúng
   • Incense: Hương trầm.
   • Making offering and pray: Thắp hương.
   • Ritual: Lễ nghi.
   • Year-end gathering: gặp nhau cuối năm 
   • heaven’s gate: Vũ môn 
   • dragon (n) /ˈdræɡ.ən/ rồng

   3. Thổ địa tiếng anh là gì?

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • THỔ ĐỊA trong tiếng Anh là LORD OF THE SOIL AND THE GROUND

   IELTS TUTOR lưu ý:

    • THỔ ĐỊA hay còn gọi là THỔ CÔNG/ÔNG CÔNG, có nhiệm vụ canh giữ đất đai, trông coi vườn tược. Các quốc gia thuộc nền văn minh lúa nước rất tôn trọng Thổ địa để cầu mong mùa màng bội thu, người và vật phát triển thịnh vượng, ấm no.
    • bumper crop (n) mùa màng bội thu
    • prosperous (adj) thịnh vượng

    IV. Bài đọc

    1. Tiếng Anh

    A long time ago, there was a couple, Trọng Cao and his wife Thị Nhi who were married for many years but had no children. One day, they quarreled over some trivial matter, and the husband, in a fit of anger, beat and threw his wife out of their home. Although Thị Nhi still loved her husband, she had no choice but to go away. Thị Nhi went far away and met a very kind man called Phạm Lang. He married her and he loved Thị Nhi very much. Their life was happy and peaceful but Thị Nhi could not forget her first love. As for Trọng Cao, he had been filled with remorse from the day he sent his wife away. He waited, and waited hopelessly for his wife’s return. Eventually, he decided to set out from his home to search for Thị Nhi. He traveled far and wide, but he could not find his wife. His food ran out and he had to beg for his meals. One day, starving and thirsty, he knocked on the door of a house to ask for food. He was shocked when he recognized his former wife. The sudden appearance of Trọng Cao deeply moved Thị Nhi, and she invited him inside and gave him a good meal. Suddenly, there was a knock on the door. It was Phạm Lang returning. The thought of being discovered with her former husband sent Thị Nhi into a panic. She hid Trọng Cao under a stack of straw. Unfortunately, Phạm Lang set fire to the straw because he needed ashes to fertilize his field. As the flames spread out, Trọng Cao accepted his fate to be burnt to death to protect Thị Nhi’s virtue. Thị Nhi was distraught because her love for Trong Cao had caused his death. Thị Nhi could neither save Trọng Cao from the fire nor tell her husband. She had no choice but to throw herself into the flames. Phạm Lang could not understand why his wife killed herself. Filled with sorrow, he jumped into the burning fire and died with his loving wife. The Jade Emperor in the heavens knew the sad story. He was so moved by their devotion and deep love that he decided to help them to live together forever. Using his magic, he changed them into the three hearthstones around the cooking fire, where they became Kitchen Gods. Since that time, the three Kitchen Gods have been responsible for taking care of all household affairs. Each year, on the 23rd of the last month of the Lunar year, the Kitchen Gods leave the kitchen, they are seen off by the owner of the house, and ride on a carp to the heavens to give a report on each family’s doings. Then they return on the Eve of the first day of the Lunar year." >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase động từ"return"(Diễn đạt"trở về" tiếng anh)

    2. Bản dịch

    "Ngày xửa ngày xưa, có một đôi vợ chồng đã lấy nhau rất lâu mà chưa có con, người chồng tên là Trọng Cao và người vợ là Thị Nhi. Một ngày nọ, họ cãi vã vì những điều rất vặt vãnh và người chồng trong cơn giận dữ đã đánh và đuổi vợ ra khỏi nhà. Mặc dù Thị Nhi vẫn rất thương yêu chồng, nhưng nàng không có cách nào khác đành phải ra đi.

    Thị Nhi đã đi rất xa và gặp một người đàn ông rất tốt bụng tên là Phạm Lang. Anh đã cưới cô làm vợ và hết mực yêu thương Thị Nhi. Cuộc sống của họ rất hạnh phúc và yên bình nhưng Thị Nhi không thể quên được người chồng đầu của mình. Về phần Trọng Cao, anh đã rất hối hận từ ngày mà anh đuổi vợ đi. Anh đã chờ đợi, chờ đợi trong vô vọng sự trở về của vợ. Cuối cùng, anh quyết định ra đi tìm Thị Nhi. Anh đã đi khắp nơi, nhưng không tìm thấy vợ. Lương thực hết và anh phải đi ăn xin. Một ngày nọ, trong lúc đang đói khát, anh gõ cửa một ngôi nhà xin đồ ăn. Anh đã rất ngạc nhiên khi nhận ra người vợ cũ. Sự xuất hiện bất ngờ của Trọng Cao đã làm Thị Nhi vô cùng xúc động, cô mời anh vào nhà và làm một bữa cơm thịnh soạn mời anh. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Đó là Phạm Lang. Sợ bị phát hiện đang ở cùng chồng cũ, cô đã giấu Trọng Cao trong đống rơm. Chẳng may, Phạm Lang đã đốt rơm vì anh cần tro để bón phân cho ruộng. Khi lửa cháy, Trọng Cao chấp nhận số phận bị đốt cháy tới c.h.ết để bảo vệ phẩm hạnh của Thị Nhi. Thị Nhi rất đau khổ bởi vì tình yêu của cô dành cho Trọng Cao đã gây ra cái c.h.ế.t của anh. Thị không thể cứu Trọng Cao khỏi ngọn lửa cũng như không thể nói gì với chồng mình. Cô chẳng có lựa chọn nào khác đành nhảy vào đống lửa. Phạm Lang không hiểu vì sao vợ lại t.ự t.ử. Quá buồn bã, anh cũng nhảy luôn vào lửa và c.h.ế.t cùng người vợ yêu dấu của mình. Ngọc Hoàng biết câu chuyện buồn đó. Ngài đã rất cảm động bởi tình yêu sâu sắc và sự chung thủy của họ nên đã quyết định giúp họ bên nhau mãi mãi. Bằng quyền năng của mình, Ngài đã biến họ thành 3 chiếc trụ của bếp ăn, nơi họ trở thành những vị Thần Bếp (Táo Quân). Kể từ đó, ba vị Táo Quân có nhiệm vụ trông nom mọi việc trong gia đình. Hàng năm, vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, các vị Táo Quân sẽ rời khỏi bếp và được chủ nhà cúng tiễn, cưỡi cá chép về trời để báo cáo về những việc làm của các gia đình. Họ sẽ trở lại trong ngày mùng một năm mới."

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Cấp tốc

    >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE