Paraphrase"presentation skills"(Diễn đạt"KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH"tiếng anh)

· Cách paraphrase

Bên cạnh phân tích đề thi thật task 1 viết thư của IELTS GENERAL được sửa rất kĩ bởi giáo viên cho bạn học sinh đã đi thi ngày đó và đạt 6.0 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"presentation skills"(Diễn đạt"KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"presentation skills"(Diễn đạt"KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH"tiếng anh)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Communication abilities:
  IELTS TUTOR xét ví dụ: Effective communication abilities are vital in today's workplace.

 • Oratory expertise:
  IELTS TUTOR xét ví dụ: Developing oratory expertise can enhance your influence in professional settings.

 • Public speaking proficiency:
  IELTS TUTOR xét ví dụ: Public speaking proficiency is a valuable asset when addressing diverse audiences.>> IELTS TUTOR hướng dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

 • Delivery prowess:
  IELTS TUTOR xét ví dụ: Improving your delivery prowess can make your presentations more impactful.

 • Communication competence:
  IELTS TUTOR xét ví dụ: Communication competence encompasses not only speaking but also active listening.

 • Conversational skills:
  IELTS TUTOR xét ví dụ: Developing conversational skills can help you engage with diverse groups effectively.

 • Verbal dexterity:
  IELTS TUTOR xét ví dụ: Verbal dexterity is honed through practice and continuous learning.

 • Speaking aptitude:
  IELTS TUTOR xét ví dụ: Her speaking aptitude allowed her to convey complex ideas with clarity.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE