Paraphrase"PUBLIC SPEAKING"(Diễn đạt"NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG"tiếng anh)

· Cách paraphrase

Bên cạnh phân tích đề thi thật task 1 viết thư của IELTS GENERAL được sửa rất kĩ bởi giáo viên cho bạn học sinh đã đi thi ngày đó và đạt 6.0 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"PUBLIC SPEAKING"(Diễn đạt"NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"PUBLIC SPEAKING"(Diễn đạt"NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG"tiếng anh)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Oratory:

  IELTS TUTOR xét ví dụ: His oratory skills captivated the audience during the conference.

 • Speech delivery:

  IELTS TUTOR xét ví dụ: Effective speech delivery is a key skill for communication.

 • Verbal communication:

  IELTS TUTOR xét ví dụ: Strong verbal communication is essential for success in many fields.>> IELTS TUTOR hướng dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

 • Oral presentation:

 • IELTS TUTOR xét ví dụ: The oral presentation was well-received by the attendees.

 • Expressive speaking:

 • IELTS TUTOR xét ví dụ: His expressive speaking style made the topic engaging.

 • Speaking in public:

  IELTS TUTOR xét ví dụ: Speaking in public requires confidence and preparation.

 • Conversational eloquence:

 • IELTS TUTOR xét ví dụ: Her conversational eloquence made the subject matter come alive.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE