Thêm mạo từ THE khi sau danh từ là mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ đó

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Thêm mạo từ THE khi sau danh từ là mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ đó

I. Kiến thức liên quan

II. Thêm mạo từ THE khi sau danh từ là mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ đó

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đây là lỗi rất nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR bị sai: Phải thêm the sau khi đã có mệnh đề quan hệ phía sau vì nó đã xác định (giải thích bằng mệnh đề quan hệ rồi)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The girl in uniform 
  • The mechanic that I met (IELTS TUTOR giải thích: vì đã có (that I met) tức là đã giải thích và xác định rồi nên sẽ là có the ở trước nhé)
  • The place where I waited for him
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE