Cách dùng As soon as, As long as, As well as, As far as tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Ngoài việc cập nhật từ vựng về IELTS, các em cũng nên tập trung làm quen các dạng đề thường gặp trong IELTS LISTENING, để làm quen với cấu trúc đề luôn nhé

1. HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG AS SOON AS

1.1. As soon as = when

Ví dụ: As soon as I saw her, I knew there was something wrong.

1.2. As soon as possible hay viết tắt là ASAP: sớm nhất có thể

Ví dụ: We need the repairs done as soon as possible.

2. HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG AS LONG AS

As long as có nghĩa là miễn là = provided that

Ví dụ: You can have a dog as long as you promise to take care of it.

3. HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG AS WELL AS

IELTS TUTOR lưu ý:

Ví dụ:

 • We have a responsibility to our community as well as to our families.
 • I have to clean the floors as well as cook the food.
 • She is beautiful as well as intelligent.
 • Mary, as well as Ann, was delighted to hear the news.
 • We have a responsibility to our community as well as to our families.

... as well (đứng ở cuối câu) = also

Ví dụ:

 • He has a car as well.

IELTS TUTOR lưu ý trong trường hợp đang liệt kê thì phải có and nhé

Cùng xét ví dụ sau của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING của IELTS TUTOR:

 • This is because the manufacturing process uses a large amount of plastic in packaging, using as well.
  • Ở đây sẽ phải sửa lại là This is because the manufacturing process uses a large amount of plastic in packaging and using as well vì đang nối liệt kê 
  • Tham khảo hướng dẫn kĩ của IELTS TUTOR về cách paraphrase các từ nối có nghĩa AND như as well as nhé!

4. HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG AS FAR AS

4.1. as far as sb is concerned

As far as I am concerned, = in my opinion

Ví dụ: As far as I'm concerned, feng shui doesn't work.

4.2. as far as sth is concerned = xét về

Ví dụ: As far as unemployment's concerned, a change of policy on job creation would be a good idea.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK