Cách dùng từ"emergency"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng danh từ"emergency"tiếng anh

I. "emergency" dùng như danh từ

1. "emergency" vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự khẩn cấp; tình trạng khẩn cấp, cấp cứu (có yếu tố nguy hiểm)"

=an unexpected situation involving danger in which immediate action is necessary/An emergency is an unexpected and difficult or dangerous situation, especially an accident, which happens suddenly and which requires quick action to deal with it.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • in an emergency
 • in case of emergency

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We always carry a medical kit for emergencies. 
 • In an emergency, call this number. 
 • It’s illegal to use the fire alarm except in case of emergency.
 • He deals with emergencies promptly. 
 • The hospital will cater only for emergencies.

2.2. Mang nghĩa"hành động gấp, cấp bách (có yếu tố tiêu cực)"

=an unexpected situation in which immediate action is necessary to prevent a bad situation from becoming worse/An emergency action is one that is done or arranged quickly and not in the normal way, because an emergency has occurred.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The club is now facing a financial emergency.
 • The Prime Minister has called an emergency meeting of parliament. She made an emergency appointment.

2.3. Mang nghĩa"trang thiết bị & nguồn cung cấp cấp bách phục vụ cho nhu cầu rất cần thiết"

=Emergency equipment or supplies are those intended for use in an emergency.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The plane is carrying emergency supplies for refugees. 
 • They escaped through an emergency exit and called the police.

II. "emergency" dùng như tính từ

Mang nghĩa"khẩn cấp, bức thiết, cấp cứu"

=used or done during an emergency

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He underwent emergency surgery. 
  • An emergency session of Congress was called. 
  • emergency lights

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking