Cách dùng danh từ "murder" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar,Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "murder" tiếng anh

I. "murder" vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa "tội giết người"

=the crime of killing someone deliberately

IELTS TUTOR lưu ý:

  • a murder investigation/charge/conviction
  • commit murder
  • attempted murder (=trying to murder someone)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The jury found him guilty of murder. 
  • The murder was committed over five years ago. 
  • to commit murder ; to be guilty of murder (IELTS TUTOR giải thích: phạm tội giết người)
  • She is being charged with attempted murder.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking