Cách dùng danh từ"pasture"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng danh từ"pasture"tiếng anh

I."pasture"vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa"đồng cỏ, bãi cỏ"

=Pasture is land with grass growing on it for farm animals to eat.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • 100 acres of pasture and woodland 
  • green/rich/lush pastures
  • Let them turn out all the cattle to pasture. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy để họ đưa tất cả trâu bò ra đồng cỏ)
  • I'll take to tilling the pasture. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ lo cày bừa đồng cỏ)
  • A noisy gaggle of geese waddled out in a pasture. (IELTS TUTOR giải thích: Một đàn ngỗng đi lạch bạch trong một đồng cỏ)
  • The cows are out now, grazing in the pasture.
  •  ...mountain pastures

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking