Cách dùng danh từ "student" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "student" tiếng anh

I. student là danh từ đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "sinh viên" (người học để lấy một học vị, bằng cấp... tại một trường đại học, cao đẳng hoặc đào tạo kỹ thuật cao cấp)

=someone who goes to a university, college, or school

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Jennifer is one of my best students. 
 • a physics/art / law/philosophy/medical student  
 • a first-year/final-year student 
 • I 'm a senior student. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi là sinh viên năm cuối)
 • a student teacher/nurse/doctor (= a person training to become a teacher, nurse, etc.)
 • a graduate/postgraduate student (= one who has completed a first degree) 
 • a full-time/part-time student  
 • He was a student at the University of Chicago.

2. Mang nghĩa "học trò, nữ sinh, nam sinh"

=a child who goes to school

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nghĩa này dùng ở Mỹ (American English)
 • UK sẽ dùng pupil

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Teachers use a variety of materials to inspire their students. 
 • Students are not allowed to bring mobile phones in to the test. 
 • That student merits praising. (IELTS TUTOR giải thích: Học sinh đó xứng đáng được khen ngợi)
 • The school has 24 students in kindergarten.

3. Mang nghĩa "nhà nghiên cứu (người đang nghiên cứu hoặc có một sự quan tâm đặc biệt đến cái gì)"

=someone who is very interested in a particular subject

IELTS TUTOR lưu ý:

 • student of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a student of politics , human nature , theology (IELTS TUTOR giải thích: nhà nghiên cứu chính trị, nhân chủng học, thần học)
 • He’s a great footballer and a keen student of the game.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking