Cách dùng động từ "camp"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng động từ "camp" tiếng anh.

I. Kiến thức liên quan 

II. Cách dùng động từ "camp" tiếng anh

1."camp"là nội động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"cắm trại"

=to stay somewhere for a short time in a tent or other temporary shelter/If you camp somewhere, you stay or live there for a short time in a tent or caravan, or in the open air.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They camped for two nights in the forest.
  • We camped near the beach.
  • We plan to camp tonight. (IELTS TUTOR giải thích: Tối nay chúng tôi định cắm trại)
  • ...the men, who are camping on the pavement in sleeping bags

2.2. Mang nghĩa"đóng đô, ở lì đâu đó"

=stay outside a place until you get what you want

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Journalists had camped in front of the house.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE