Cách dùng động từ "fetch" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp thêm Cách dùng động từ "fetch" tiếng anh

I. Fetch thường dùng như ngoại động từ

II. Fetch mang nghĩa "tìm về, đem về"

(to go to another place to get something or someone and bring it, him, or her back)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Động từ fetch dùng với nghĩa này là cực kì thông dụng, người nước ngoài rất hay dùng trong đời sống hằng ngày 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to go and/ fetch a doctor (IELTS TUTOR giải thích: tìm bác sĩ)
  • I will fetch him up. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ đi gọi anh ấy lên)
  • Fetch me some water, please. (IELTS TUTOR giải thích: Vui lòng lấy cho tôi một ít nước)
  • I will fetch the water. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ đi lấy nước)
  • Could you fetch me my glasses/fetch my glasses for me from the other room, please? 
  • I have to fetch my mother from the station.
    • IELTS TUTOR giải thích: ý ở đây có nghĩa là tôi đi đón mẹ tôi ở nhà ga rồi mang bà ấy về nhà (chỗ người này đang nói chuyện)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK