Cách dùng động từ "happen" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "happen" tiếng anh

I. Happen là nội động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "xảy ra, xảy đến, ngẫu nhiên xảy ra..."

=to take place, usually without being planned

IELTS TUTOR lưu ý cấu trúc:

  • see what happens

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The accident happened at 4.30 pm yesterday. 
  • He seemed to be unaware of what was happening around him. 
  • What happens if I press this button? 
  • Let’s just wait and see what happens.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc