Cách dùng động từ "lecture" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "lecture" tiếng anh

I. "Lecture" vừa là ngoại động từ, vừa là nội động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "giảng, diễn thuyết, thuyết trình"

=to give a lecture or a series of lectures

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, lecture là nội động từ 
  • lecture on

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Mrs X lectures on civil law (IELTS TUTOR giải thích: bà X giảng về luật dân sự)
  • She lectures on Greek Literature at the Sorbonne.
  • Teachers use the projector to lecture. (IELTS TUTOR giải thích: Giáo viên dùng máy chiếu để giảng bài)

2. Mang nghĩa "quở trách ai về điều gì; lên lớp"

=to talk to someone seriously in order to criticize them or warn them about something, especially when this is annoying

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  My doctor’s been lecturing me on the dangers of not getting enough exercise.
  • Don't lecture me. (IELTS TUTOR giải thích: Đừng thuyết giảng tôi)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking