Cách dùng động từ "ingest"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng động từ "ingest" tiếng anh.

I. Kiến thức liên quan 

II. Cách dùng động từ "ingest" tiếng anh

1."ingest"là ngoại động từ

2. Cách dùng

=When animals or plants ingest a substance, they take it into themselves, for example by eating or absorbing it/to take food or liquid into the stomach

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...side effects occurring in fish that ingest this substance. 
  • The spores can also be ingested through open wounds.
  • People may mistakenly ingest poison ivy fruits simply (IELTS TUTOR giải thích: Đơn giản là mọi người có thể uống nhầm thuốc độc là những trái thường xuân)
  • These mushrooms are poisonous if ingested.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE