Cách dùng động từ "panic" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0, IELTS TUTOR giới thiệu Cách dùng động từ "panic" tiếng anh

I. "panic" vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "làm cho một người hoặc một con vật hoảng sợ; hoang mang sợ hãi"

=to have a sudden strong feeling of fear or worry and be unable to think clearly or calmly or decide what to do / to make someone feel great fear or worry so that they cannot think clearly or decide what to do

IELTS TUTOR lưu ý:

  • be panicked by something
  • panic someone into (doing) something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We were told not to panic.
  • We’re not panicked by yesterday’s result.
  • Do soldiers panic? (IELTS TUTOR giải thích: Những người lính có hoảng sợ không?)
  • The killer makes residents panic. (IELTS TUTOR giải thích: Tên giết người gây hoang mang cho người dân) 
  • Don't panic! (IELTS TUTOR giải thích: Đừng hoảng sợ!)
  • Shoppers are panicked into buying things they don’t need.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking