Cách dùng động từ "reproduce" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng động từ "reproduce" tiếng anh

I. "reproduce" vừa là ngoại động từ, vừa là nội động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "lặp lại; tái sinh, mọc lại"

=If you reproduce an action or an achievement, you repeat it / to repeat something so that it happens in the same way as before

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Reproduce với nghĩa này là ngoại  động  từ  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • can lizards reproduce their tails ? (IELTS TUTOR giải thích: thằn lằn có thể mọc lại đuôi không?)
 • If we can reproduce the form we have shown in the last couple of months we will be successful.
 • We were unable to reproduce the results of the original experiment. 
 • The students were unable to reproduce the results of the original experiment. (IELTS TUTOR giải thích: Các sinh viên đã không thể lặp lại những kết quả của thí nghiệm ban đầu)
 • It's not easy to reproduce the recipe exactly. (IELTS TUTOR giải thích: Thật không dễ lặp lại công thức nấu ăn một cách chính xác)
 • It’s quite difficult to reproduce the recipe exactly.

2. Mang nghĩa "sao chép, sao lại, mô phỏng (một bức tranh..)"

=If you try to reproduce something, you try to copy it / If you reproduce a picture, speech, or a piece of writing, you make a photograph or printed copy of it.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Reproduce  với nghĩa này vừa là nội động từ, vừa  là  ngoại  động  từ  
 • reproduce something accurately/faithfully/exactly

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to reproduce a picture (IELTS TUTOR giải thích: sao lại một bức tranh)
 • I shall not try to reproduce the policemen's English.
 • The effect has proved hard to reproduce.
 • We are grateful to you for permission to reproduce this article
 • Darwin’s original Introduction is reproduced on page 6. 
 • I obtain the necessary permissions to reproduce illustrations. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi được phép cần thiết để in lại các minh họa rồi)
 • The bleak tone of the novel is reproduced faithfully in the film.

3. Mang nghĩa "sinh sản (về con người, động vật, sâu bọ..)"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Reproduce  với nghĩa này vừa là nội động từ, vừa  là  ngoại  động  từ  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • When people, animals, or plants reproduce, they produce young.
 •  ...a society where women are defined by their ability to reproduce. 
 • Archaea reproduce asexually and divide by binary fission, fragmentation, or budding. (IELTS TUTOR giải thích: Vi khuẩn cổ sinh sản vô tính và phân chia nhờ các hình thức phân đôi, phân mảnh hoặc nảy chồi)
 • We are not reproducing ourselves fast enough to pay for the welfare of our older citizens.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc