Cách dùng động từ "suppose" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Hôm trước, IELTS TUTOR đã hướng dẫn em từng bước cách làm IELTS READING dạng bài Fill in the gap (có cho sẵn options), hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "suppose" tiếng anh

I. suppose là ngoại động từ

II. Cách dùng

1. suppose mang nghĩa "cho là; tin rằng; nghĩ rằng"

(to think that something is likely to be true)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Dan didn't answer his phone, so I suppose (that) he's busy.
 • He found it a lot more difficult to get a job than he supposed it would be.
 • Everyone supposed her (to be ) kind-hearted , but she is really quite cunning (IELTS TUTOR giải thích: Ai cũng cho rằng bà ấy tốt bụng, nhưng kỳ thực bà ấy rất quỷ quyệt)

2. to be supposed to do something =

có nhiệm vụ/bổn phận phải làm gì

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You're supposed to finish it right now (IELTS TUTOR giải thích:Anh phải làm xong việc đó ngay bây giờ) 
  • You're not supposed to play football in the classroom (IELTS TUTOR giải thích:Các em không được đá banh trong lớp học)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK