Cách dùng "express" như danh từ, tính từ, trạng từ & động từ

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng "express" như danh từ, tính từ & động từ

�I. Dùng "express" như động từ

�II. Dùng "express" như tính từ

1. Mang nghĩa "nhanh, hoả tốc, tốc hành"

moving or being sent fast

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Please send this letter by express delivery. 
 • an express train 
 • The dry cleaners offer a normal or an express service.
 • an express rifle (IELTS TUTOR giải thích: súng bắn nhanh)
 • an express bullet (IELTS TUTOR giải thích: đạn cho súng bắn nhanh)
 • an express train (IELTS TUTOR giải thích: xe lửa tốc hành)

2. Mang nghĩa "nói rõ, rõ ràng"

clearly and intentionally stated

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It is my express wish that after my death, my books be given to my old college library. 
  • The lawyer argued that the accused had gone to the victim's house with the express purpose of killing her.
  • an express order (IELTS TUTOR giải thích: mệnh lệnh rõ ràng)

  �III. Dùng "express" như trạng từ

  Mang nghĩa "hoả tốc, tốc hành"

  using a service that does something faster than usual

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Send this parcel express.

  IV. Dùng "express" như danh từ

  1. Mang nghĩa "xe lửa tốc hành, xe nhanh"

  a train or bus that takes less time to do a journey than other trains or buses

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The quickest way to get here is to take the uptown express. 
  • the Orient Express

  2. Mang nghĩa "nhanh, cấp tốc"

  a service that does something faster than usual

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This parcel needs to be sent by express.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking