Cách dùng "meanwhile" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Meanwhile là trạng từ liên kết, như vậy nó sẽ đóng vai trò và vị trí của 1 trạng từ nhớ đọc kĩ điểm ngữ pháp về trạng từ mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

Mang nghĩa "cùng thời điểm đó, trong khi đó"

=until something expected happens, or while something else is happening

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Là trạng từ liên kết
 • Meanwhile được dùng khi bạn đã nêu lên một hành động/ sự việc trong câu trước, và bạn muốn nêu lên một hành động/sự việc khác xảy ra cùng thời điểm với câu trước trong câu tiếp theo.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Meanwhile, I started sleeping, my daughter went out.
 • Tom was playing video games. Meanwhile, his mother was in the kitchen, cooking the meal.

 

Phân tích kĩ các ví dụ sau cùng IELTS TUTOR

 • We'll buy you some shorts at the weekend, but meanwhile you'll just have to wear your long trousers. 
  • Vì ở trên IELTS TUTOR đã giải thích rõ, meanwhile là trạng từ (adverb) nên đóng vai trò như adverb như vậy ở đây không thể có chuyện:
   • Mệnh đề (S+V)....., meanwhile.....Mệnh đề (S+V) được mà phải thêm từ nối , but rồi mới đến trạng từ meanwhile vì trạng từ không thể nối 2 câu mới nhau như linking word but (liên từ) 
 • The boys are still getting the mats out so, meanwhile, let's do some warm-up exercises. 
  • Ở đây nếu đọc kĩ có bạn lại tưởng meanwhile nối 2 câu với nhau, nhưng phải để ý cho kĩ trước đó có liên từ SO nhé 
 • "The pizza will be ready in 10 minutes, Mum." "Great - meanwhile, let's set the table." 
  • Chỗ này trước Meanwhile đã là hết 1 câu rồi thì nó là adv nên đứng trước 1 câu để bổ nghĩa cho cả câu được, lưu ý là phải có dấu phẩy
 • They've arranged to have another meeting in two weeks, and meanwhile the problem is getting worse and worse!
  • Tương tự, ở đây trước meanwhile cũng đã có , and (từ nối - linkingword)
 • The computers should be working again soon. Meanwhile, could everyone get on with some paperwork or something?
  • Tương tự như câu pizza ở trên . Meanwhile, tức là meanwhile là trạng từ đang bổ sung ý nghĩa cho cả câu nhé 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking