Cách dùng từ "optimize" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

1. optimize là ngoại động từ

2. Cách dùng 

Mang nghĩa "tối ưu hóa" = to make something as good as possible

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We need to optimize our use of the existing technology. 
  • We need to optimize the system. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta cần tối ưu hóa hệ thống)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK