Cách dùng danh từ "stand" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng danh từ "stand" tiếng anh

I. stand là danh từ đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"lập trường, quan điểm"

=an attitude or opinion about something, especially one that you state publicly

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, stand là danh từ đếm được thường ở số ít 
 • stand on
 • take a stand (on something) (=state your opinion clearly)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I couldn’t vote for them because of their stand on social issues. 
 • to maintain one's stand (IELTS TUTOR giải thích: giữ vững lập trường)
 • to make one's stand clear (IELTS TUTOR giải thích: tỏ rõ lập trường của mình)
 • The president has not taken a stand on this issue.

2. Mang nghĩa"sự chống cự, sự đấu tranh chống lại"

=a determined attempt to oppose someone or something that you consider to be wrong

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, stand là danh từ đếm được thường ở số ít 
 • stand against
 • take/make a stand (against someone/something)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • support for their stand against racism 
 • to make a stand against the enemy (IELTS TUTOR giải thích: chống cự lại quân địch)
 • a stand of sixty days (IELTS TUTOR giải thích: cuộc cầm cự sáu mươi ngày)
 • the rebel's last stand (IELTS TUTOR giải thích: đợt kháng cự cuối cùng của quân nổi loạn)
 • The Prime Minister must take a firm stand against extremists in his party.

3. Mang nghĩa"gian hàng, quán (ở chợ)"

=a large table or temporary structure used for selling things, especially food or drink

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a hot-dog stand
 • one of the stands at a book fair (IELTS TUTOR giải thích: một trong những quầy tại hội chợ sách)

4. Mang nghĩa"khu vực, cấu trúc để trưng bày (triển lãm, quảng cáo..)"

=a large table at an exhibition where an organization offers information, goods, or services

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  the Porsche stand at the recent Paris show

5. Mang nghĩa"giá, bệ, khung (để đặt cái gì lên trên hoặc vào trong)"

=an object or a piece of furniture used for holding, supporting, or storing something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a cake/mike stand 
 • an umbrella stand
 • a music-stand (IELTS TUTOR giải thích: giá để bản nhạc)
 • a cake stand (IELTS TUTOR giải thích: giá đựng bánh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE