Cách dùng tính từ "vigorous" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "vigorous" tiếng anh

I. Mang nghĩa "sôi nổi, mãnh liệt, đầy sinh lực"

=very forceful or energetic:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a vigorous attack (IELTS TUTOR giải thích: một cuộc tấn công mãnh liệt)
  • a vigorous protest (IELTS TUTOR giải thích: sự phản kháng mạnh mẽ)
  • vigorous debate (IELTS TUTOR giải thích: cuộc tranh luận mạnh mẽ)
  • a vigorous style (IELTS TUTOR giải thích: lối văn đầy khí lực)
  • the poem's vigorous rhythms (IELTS TUTOR giải thích: những âm điệu hùng hồn của bài thơ)
  • There has been vigorous opposition to the proposals for a new road. 
  • He takes plenty of vigorous exercise.
  • Cutting the bush back in the autumn will help promote vigorous growth in the spring.

II. Mang nghĩa "Sức khoẻ mạnh khoẻ, cường tráng"

=healthy and strong

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • vigorous youth (IELTS TUTOR giải thích: tuổi thanh niên cường tráng)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking