Cách làm 12 dạng câu hỏi thường gặp IELTS READING

· Reading

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách làm 12 dạng câu hỏi thường gặp IELTS READING

I. Nhận biết 12 dạng câu hỏi thường gặp IELTS READING

II. Cách làm 12 dạng câu hỏi thường gặp IELTS READING

1. Dạng matching heading

2. Dạng Matching paragraph information (hay còn gọi là matching information)

3. Dạng Sentence Completion (hay còn gọi là Gap filling hoặc Fill in the gap)

4. Dạng Matching sentence endings

5. Dạng Notes / Tables / Flow chart completion

5.1. Cách làm dạng Table Completion

5.2. Cách làm dạng Flowchart Completion

6. Dạng Summary completion

  7. Dạng Summary completion with a box

   8. Dạng Multiple choice

    9. Dạng True / False / NG hoặc Yes / No / NG

     10. Dạng Categorisation (hay còn gọi classifcation)

      11. Dạng Pick from a list

      12. Dạng Short answer questions

      Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

      >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

      >> IELTS Intensive Listening

      >> IELTS Intensive Reading

      >> IELTS Intensive Speaking

      All Posts
      ×

      Almost done…

      We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

      OK