Các danh từ có “s” ở cuối nhưng là danh từ số ít

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Các anh từ có “s” ở cuối nhưng là danh từ số ít

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Danh từ số ít thường không có “s” ở cuối từ, nhưng một số trường hợp danh từ có “s” ở cuối nhưng vẫn là danh từ số ít vì nó là danh từ không đếm được.
 • Khi chia động từ, không nên nhìn vào đuôi “s” mà nghĩ là danh từ số nhiều mà chia động từ theo sau với danh từ số nhiều.
 • Các danh từ này bao gồm: 
  • Các loại bệnh tật: measles, rabies.
  • Các lĩnh vực nghiên cứu: economics, ethics, linguistics, politics, physics, gymnastics.
  • Các trò chơi: dominoes, darts, cards
  • Một lượng tiền, một khoảng thời gian, một lượng kilomet dùng với động từ số ít.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • mathematics (môn toán), physics (môn vật lý), news (tin tức), linguistics (ngôn ngữ học), athletics (điền kinh),…
 • I study mathematics, which is very difficult.

 • Dominoes is my favorite pastime.

 • economics: kinh tế học
 • politics: chính trị
 • ethics: đạo đức
 • $50.000 is not much for a wedding party. 
 • Five kilometres is too far for me to walk. 
 • Three years is a long time for us to learn.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK