Danh từ số nhiều không tận cùng là "s"

· Vocabulary - Grammar

I. Một số danh từ số nhiều không có tận cùng là “s"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Những danh từ số nhiều đặc biệt xuất xứ từ tiếng Anh cổ. 
 • Nên  học thuộc những từ này bởi chúng được sử dụng rất phổ biến.
 • police (cảnh sát)
  • IELTS  TUTOR  xét  ví  dụ: The police are looking for the robbers.
 • people (người)
 • children (trẻ em)
 • a man – men
 • a woman – women
 • a person -- people
 • a foot – feet
 • a goose – geese
 • a tooth – teeth
 • a child – children
 • an ox – oxen (castrated bulls)
 • a brother – brethren (in church orders), brothers (in a family)
 • a mouse – mice
 • a louse – lice
 • a die – dice (for playing games)
 • the rich (những người giàu)
 • the poor (những người nghèo)
 • I like these pants / jeans / shorts.
 • Use either scissors or nail clippers.
 • Binoculars are stronger than any glasses.

IELTS TUTOR đã giải thích kĩ Cách dùng "The + Adj"

II. Một cách viết cho danh từ số nhiều và số ít

IELTS TUTOR lưu ý:

Có rất nhiều danh từ có dạng số nhiều và số ít giống nhau như:

 • a sheep – sheep, a deer – deer, a moose – moose
 • a fish – fish (fishes: dùng khi chỉ các loài cá khác nhau )
 • a dozen – two dozen roses, a hundred – several hundred men (nhưng có thể nói: dozens of roses, hundreds of people)

IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ về FISH or FISHES?

III. Tên của một số động vật không thay đổi sang hình thức số nhiều

IELTS TUTOR lưu ý:

 • fish, carp, trout, pike, mackerel, salmon, dear, sheep….

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK