Danh từ kết thúc bằng s (mang nghĩa khác & dạng số ít - nhiều giống nhau)

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Danh từ kết thúc bằng s (mang nghĩa khác & dạng số ít - nhiều giống nhau)

I. Danh từ khác, kết thúc bằng “s” lại mang một nghĩa khác

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • customs (hải quan)
  • guts (sự can đảm)
  • quarters (phòng ở)
  • clothes (quần áo)
  • goods (hàng hóa)
  • arms (vũ khí)

  II. Danh từ có dạng số ít và số nhiều giống nhau, đều kết thúc bằng chữ s

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Barracks, headquarters, crossroads
  • means: phương tiện, cách thức - series: loạt, dãy chuỗi - species: giống loài 
  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a TV series – many TV series,
  • Money is a means to an end.
  • Newspapers and TV are means of mass-communication.
  • There is one species of humans but many species of cats.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK