Return to site

IELTS SPEAKING PART 3: CÂU HỎI VỀ SỰ KHÁC BIỆT, CÂU HỎI VỀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM & CÂU HỎI VỀ SỰ THAY ĐỔI

· Speaking

Các em học sinh của IELTS TUTOR sẽ làm hết tất cả câu hỏi dưới đây nhé, trước khi làm có thể tham khảo qua các dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS SPEAKING PART 3 để hiểu rõ thêm về cách trả lời của 3 loại câu hỏi này

1. Câu hỏi về sự khác biệt

 • What are the differences between big shops and small shops?
 • What are the differences between men and women in ways of expressing anger?
 • What are the differences between living in big cities and living in small cities?
 • What are the differences between living in a big family and living in a small family?
 • What are the differences between self-teaching and being taught by teachers?
 • What are the differences between big weddings and small wedding?

2. Câu hỏi về ưu nhược điểm

 • What are the pros and cons of living with old people?
 • What are the advantages and disadvantages of raising pets?
 • What are the advantages and disadvantages of traveling alone / with other people?
 • What are the advantages of disadvantages of tourism?

3. Câu hỏi về sự thay đổi

 • How has people's way of communicating changed recently in your country?
 • How has family relationship changed recently in your country?
 • How have news reports changed recently in your country?
 • How have weddings changed these days in your country?
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK