Paraphrase"average"(Diễn đạt"trung bình, làng nhàng, bình bình"tiếng anh)

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Paraphrase"average"(Diễn đạt"trung bình"tiếng anh)

1. Dùng average như adj/verb/noun

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Cách paraphrase đầu tiên có thể linh động dùng average với nhiều chức năng ngữ pháp khác nhau

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Average weekly spending
  • spent on average
  • average expenditure

2. Moderate

3. In moderation

4. Medium

5. Middle-of-the-road

6. So-so

7. undistinguished

8. unexceptional

9.usual

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking