Return to site

Hướng dẫn cách phân biệt LESS và FEWER trong tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Lần trước, IELTS TUTOR có hướng dẫn rất kĩ cách sử dụng các mẫu câu so sánh trong tiếng anh, hôm nay IELTS TUTOR nhân bạn học sinh lớp IELTS ONLINE sai về cách dùng từ LESS và FEWER sẽ hướng dẫn rất kĩ cách dùng của 2 từ này nhé

1. Less và Fewer sự khác nhau

Less là dạng so sánh hơn của little (được dùng trước danh từ không đếm được).

Fewer là dạng so sánh hơn của few (được dùng trước danh từ số nhiều).

Ví dụ:

  • I do less work at weekends than I used to. 
  • Better cycle routes would mean fewer cars and fewer accidents.

2. Less và Fewer có of: ít hơn trong số

Less of fewer of được dùng trước từ hạn định như the, my hay this và đại từ

Ví dụ:

  • It was funny to begin with, but as time went on, it became less of a joke. 
  • In ten years’ time, more and more people will be demanding information twenty-four hours a day, from all parts of the world. Fewer of them will be getting that information from newspapers which arrive hours after the news has occurred.

3. Less và Fewer dùng 1 mình (không có �noun)

Danh từ có thể được lược bỏ sau lessfewer nếu nghĩa đã rõ ràng

Ví dụ:

  • Every year in Britain about 5,000 people die on the roads. Fewer are killed at work. (fewer people)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK