CÁCH VIẾT DẠNG ADVANTAGE & DISADVANTAGE IELTS WRITING TASK 2

· Writing

I. Yêu cầu chung dạng đề Advantages & Disadvantage

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đề bài đưa ra 1 vấn đề và cần phân tích vấn đề đó theo cả 2 mặt tốt và xấu, ưu điểm và nhược điểm.

II. Phân loại dạng Advantages & Disadvantage

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Điểm quan trọng nhất là cần xác định ĐỀ BÀI CHỈ NÓI NÊU ADVANTAGES & DISADVANTAGES hay có nói nêu ADVANTAGES & DISADVANTAGES rồi bày tỏ thêm quan điểm của các bạn vào.
  • Cách làm 2 dạng cần bày tỏ quan điểm và không bày tỏ quan điểm là hoàn toàn khác nhau

1. Cách làm dạng Advantages & Disadvantage không bày tỏ quan điểm

1.1. Định nghĩa

Nếu chỉ nêu Advantages & Disadvantages không thôi câu hỏi sẽ là:

  •   Discuss the advantages and disadvantages

1.2. Cách phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Ở đây người ta không hỏi quan điểm của bản thân, nên chỉ nêu Advantages 1 thân bài, Disadvantages 1 thân bài chứ không có thêm vào quan điểm bản thân

1.3. Bố cục bài văn

  • một body thân bài các bạn viết advantages
  • một body viết disadvantages mà không cần nêu lên quan điểm của mình!

1.4. IELTS TUTOR xét ví dụ: