Cách dùng danh từ"kid"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Cách dùng danh từ"kid"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I."kid"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"con nít"

=a young adult

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, kid là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There was a group of kids playing football in the street.
  • a bunch of middle-class college kids 
  • Have you got kids of your own? 
  • We took the kids to the zoo at the weekend.

2. Mang nghĩa"da dê non (làm găng tay, đóng giày...)"

=leather made from a young goat’s skin

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, kid là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • elegant kid gloves

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking