Cách dùng từ "spill" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "spill" tiếng anh

I. Dùng spill như động từ

IELTS TUTOR lưu ý:

1. spill dùng như ngoại động từ

1.1. làm tràn, làm đổ, đánh đổ (nước...)

to (cause to) flow, move, fall, or spread over the edge or outside the limits of something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I spilled coffee on my silk shirt. 
  • IELTS TUTOR giải thích ý của câu này là đã làm đổ coffee lên váy rồi 
 • You've spilled something down your tie. 
 • Let's see if I can pour the juice into the glass without spilling it. 
 • He dropped a bag of sugar and it spilled all over the floor.

1.2. spill the beans = lộ tẩy, tiết lộ tin tức ra ngoài

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • So who spilled the beans about her affair with David?

  2. spill dùng như nội động từ

  2.1. ( + over ) tràn ra, chảy ra, đổ ra (nước...)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The contents of his bag spilled all over the floor.

  II. Dùng spill như danh từ, mang nghĩa

  sự làm tràn, sự làm đổ ra, sự đánh đổ ra

  (an amount of something that has come out of a container)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a fuel spill on the road 
  • Could you wipe up that spill, please? 
  • In 1989, there was a massive oil spill in Alaska.
   • IELTS TUTOR giải thích: ý câu này là vụ tràn dầu 

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK