Cách paraphrase "TO SAVE TIME / TIME-SAVING" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách paraphrase "TO SAVE TIME / TIME-SAVING" tiếng anh

1. Time-effective (adj) 

IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng tính từ ghép - Điểm ngữ pháp được đánh giá rất cao trong IELTS 

2. Time-efficient (adj)

3. TO OPTIMIZE YOUR TIME

IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng từ optimize tiếng anh 

4. Paraphrase liên quan word form "productive"

IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ về word form trong tiếng anh 

4.1.TO BECOME MORE PRODUCTIVE

4.2. TO BOOST YOUR PRODUCTIVITY

4.3. TO INCREASE PRODUCTIVITY LEVELS

4.4. TO MAKE THE PRODUCTIVE USE OF TIME

7. TO HAVE MORE TIME FOR DOING STH.

8. TO SHORTEN THE PERIOD OF TIME FOR DOING STH

10. TO AVOID THE MISUSE OF TIME

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK