Diễn đạt"học lớp mấy"tiếng anh (I am a ninth-grade student)

· Cách diễn đạt

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Diễn đạt"học lớp mấy"tiếng anh (I am a ninth-grade student)

I. Kiến thức liên quan

II. Diễn đạt"học lớp mấy"tiếng anh (I am a ninth-grade student)

1. I'm in ninth grade

2. I am a ninth grader

3. I am a ninth-grade student

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nếu mà dùng như cấu trúc này thì ninth-grade đang là danh từ nhưng đóng chức năng là adj

4. I'm in grade 9

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE