CHUYÊN ĐỀ IELTS READING DETAIL QUESTIONS (Short Answer / Gap - Filling / Multiple Choice / Classification Questions)

· Reading

Dạng Detail Question trong IELTS READING là bao gồm những chuyên đề tập trung vào những câu hỏi mang tính chất chi tiết, đòi hỏi các em cần phải đọc kĩ câu hỏi và đoạn văn mới có thể tìm ra đáp án được. Để có thể làm được các bài tập trong dạng Detail Questions, các em cần phải đọc lại lí thuyết hướng dẫn Cách làm dạng bài short Answer trong IELTS READING, Cách làm dạng bài Gap Filling trong IELTS READING, Cách làm dạng vài Multiple Choice trong IELTS READINGCách làm dạng bài Classification trong IELTS READING.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK