Cách viết Line graph IELTS WRITING TASK 1

· Writing
  • Biểu đồ đường - Line Chart được xem là dạng bài dễ nhất trong các loại bài biểu đồ. T