VỊ TRÍ & CHỨC NĂNG TÍNH TỪ TIẾNG ANH

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh giải thích kĩ lí do vì sao Nên cố gắng ôn & thi IELTS sớm, đừng kéo hết năm này qua năm nọ, IELTS TUTOR hôm nay hướng dẫn thêm cùng với danh từ và động từ, thì TÍNH TỪ (ADJECTIVE) là một trong những kiến thức nền rất quan trọng trong việc giúp bạn học tốt ngữ pháp tiếng anh.

I. Tính từ là gì?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Tính từ (Adjective) là những từ dùng để miêu tả tính chất của con người, sự vật, sự việc,... cung cấp tính chất cho danh từ, làm cho danh từ rõ nghĩa hơn, chính xác và đầy đủ hơn.

II. Phân loại

2.1. Tính từ theo chức năng:

a. Tính từ chỉ sự miêu tả: nice, green, blue, big, good, a colorful room, a good boy, a big house.

b. Tính từ chỉ mức độ: ở những mức độ (lớn , nhỏ..) khác nhau. Những tính từ này có thể dùng ở dạng so sánh hoặc có thể phẩm định bởi các phó từ chỉ mức độ như very, rather, so...

 • small smaller smallest
 • beautiful more beautiful the most beautiful
 • very old so hot extremely good

c. Tính từ chỉ số đếm: bao gồm tính từ chỉ số đếm như one, two, three... và những tính từ chỉ số thứ tự như first, second, third,..

d. Đối với các từ chỉ thị: this, that, these,those; sở hữu (possesives) như my, his, their và bất định như some, many,

2.2. Tính từ theo vị trí:

a. Tính từ thường đứng trước danh từ, các tính từ đứng trước danh từ đều có thể đứng một mình, không có danh từ kèm theo. Nhưng cũng có một số tính từ luôn đi kèm danh từ như former, main, latter

 • IELTS TUTOR xét ví dụ: a nice house. This house is nice

b. Tính từ đứng một mình, không cần danh từ:

 • Thường là các tính từ bắt đầu bằng "a": aware; afraid;alive;awake; alone; ashamed ... và một số tính từ khác như: unable; exempt; content...
 • Nếu muốn chuyển sang đứng trước danh từ, chúng ta phải chuyển sang dùng phân từ: A frightened bird
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: A bird is afraid

2.3. Phân loại theo chức năng

Tính từ riêng: Là tên riêng để gọi của của sự vật, hiện tượng

 • IELTS TUTOR xét ví dụ: My name is Lan

Tính từ miêu tả: Tính từ miêu tả tính chất sự vật

 • IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • Beautiful girl
  • Bad boy
  • a small house: một căn nhà nhỏ

Tính từ sở hữu: dùng để chỉ danh từ đó thuộc về ai

 • IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • my Mother
  • our pens

Tính từ số mục: từ chỉ số đếm hoặc số thứ tự

 • IELTS TUTOR xét ví dụ: one, two, three…: một, hai, ba

Tính từ chung: từ không chỉ rõ các vật

 • IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • all: tất cả
  • every: mọi
  • some: một vài, ít nhiều 
  • many, much: nhiều
  • Each và every: đều đi với động từ ở ngôi số ít. 

Tính từ chỉ thị: this, these, those

 • IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • this chair: cái ghế này;
  • these chairs: những cái ghế này
  • that child: đứa trẻ đó; those children: những đứa trẻ đó

Tính từ nghi vấn: từ dùng để hỏi (What - Which)

 • IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • What boy beats you?
  • Which book do you like best?

III. Một số dấu hiệu nhận biết tính từ

- ant: important, elegant, fragrant…

- al: economical, physical, ideal, …

- able: valuable, comparable, considerable,…

- ish: selfish, childish…

- ible: responsible, possible, flexible,…

- ive: protective, constructive, productive,…

- ous: mountainous, poisonous, humorous,…

- ic: athletic, economic, specific,…

- y: happy, wealthy, heavy,…

- ly: friendly, lovely, early…

- ful: useful, careful, harmful,…

- less: useless, careless, harmless, …

- ing: interesting, boring, exciting,…

- ed: interested, bored, excited,…

IELTS TUTOR lưu ý: Sự khác biệt giữa tính từ đuôi ‘ing’ và ‘ed’

Phân biệt adj-ed và adj-ving đã được IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ

- ‘ing’: mô tả người, vật hoặc sự việc tạo ra cảm xúc (mang nghĩa chủ động).

- ‘ed’: mô tả trạng thái hoặc cảm xúc của một người đối với người, sự vật, sự việc nào đó (mang nghĩa bị động)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • This man is boring. He makes her bored.
 • She is an interesting writer, and I’m very interested in her books.

Tính từ giúp trả lời cho các câu hỏi:

 • “Which?”: Cái nào?
 • “What kind?”: Loại gì?
 • “How many?”: Bao nhiêu?

IV. Vị trí và chức năng của tình từ

3.1 Trước danh từ

Dùng để bổ nghĩa cho danh từ.

ADJECTIVE + NOUN

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • My Tam is a famous singer.
 • She is a famous businesswoman

3.2 Sau động từ liên kết

Dùng để bổ nghĩa cho chủ ngữ .

to be/ seem/ appear/ feel/ taste/ look/ keep/ get + adjective

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • You are amazing!
 • Your friend seems very nice.
 • You look so tired!
 • He remained silent for a while

3.3 Sau tân ngữ

keep, make, find… + it + adjective

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I found it useful.
 • Don’t make it more confusing.
 • That makes me sad.

3.4 Sau "too"

S + to be/ seem/ look. . . . + too +adjective

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He is too short to play basketball.
 • She is too tall to use this bed.

3.5 Trước "enough"

S + to be + adj + enough. . .

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She is tall enough to play volleyball.
  • He is not tall enough to become a basketball players.

  3.6 Trong cấu trúc so ... that

  to be/ seem/ look/ feel. . . . . + so + adj + that.

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The weather was so bad that we decided to stay at home
  • Her son is so short that she decided to let her son play basketball.

  3.7 Dùng dưới dạng so sánh

  ( lưu ý tính từ dài hay đứng sau more, the most, less, as. . . . as).

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Meat is more expensive than fish.
  • Huyen is the most intelligent student in my class.

  3.8 Dùng trong câu cảm thán

  How + adj + S + V.
  What + (a/an) + adj + N

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • How beautiful it is!
  • How beautiful you dance!
  • What a beautiful night!
  • What a nice house!

  3.9 Dùng trong các câu đo lường

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The road is 5 kms long.
  • A building is ten storeys high.

  3.10 Dùng để bổ nghĩa cho các đại từ bất định

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I have something important to tell you.
  • Let’s go somewhere romantic for dinner.

  3.11 Tính từ sở hữu